iNFORMACIÓ DE L'ACTIVITAT

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalarias 1.473
  % Ingressos urgents hospitalització 86 %
  EM Hospitalització convencional 8,9
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 0
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 8
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 8
    Programades amb ingrés 1
    Urgents amb ingrés 4
    Majors sense ingrés 3
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 12.946
  Sessions hospital de dia 835
  BENCHMARKING
  RFE 0,00
Contacte
Contacte

Telèfon: 93 556 59 20
Fax: 93 556 56 08
Correu electrònic: Patologia_Digestiva@santpau.cat