Xerrades Alzheimer

Publicador de contenidos

null Broncoscopia

Publicador de contenidos
21/02/2024
L’Hospital de Sant Pau incorpora una tecnologia pionera que permet confirmar el càncer de pulmó en zones fins ara inaccessibles

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha incorporat una tecnologia pionera que permet confirmar o descartar el càncer de pulmó en zones que fins ara eren inaccessibles. Es tracta de la broncoscòpia per navegació electromagnètica (NEB), un projecte finançat pel Departament de Salut a través del Programa Compra Pública d'Innovació en Salut. Fins ara, se n'han beneficiat més de 50 pacients.  

Aquesta prova (broncoscòpia per navegació electromagnètica) és principalment una prova diagnòstica per confirmar o descartar el diagnòstic, quan s'ha identificat un nòdul al pulmó, ja sigui per una prova de cribratge (un TAC de cribratge) o una exploració feta per símptomes pulmonars o rutinària per un altre motiu (preoperatori), entre altres, però no és en si mateixa una prova de detecció precoç.  

La coordinadora de la Unitat de Broncoscòpia i Pneumologia Intervencionista de Sant Pau, la Dra. Virginia Pajares, subratlla la importància de poder utilitzar aquesta tecnologia. "Amb aquesta tecnologia podem arribar a zones perifèriques que abans eren inaccessibles i, per tant, abordar aquells nòduls que quedaven fora de la visió endoscòpica. Això permet fer un diagnòstic previ mitjançant punció, biòpsia o altres eines, com les sondes de crioteràpia. A més, és una tecnologia que permet un abordatge multidisciplinari, ja que de forma coordinada amb l'equip de Cirurgia Toràcica de l'Hospital de Sant Pau, és possible el marcatge de lesions perifèriques amb l'objectiu de facilitar la localització i posterior resecció del nòdul pulmonar mitjançant cirurgia robòtica o vitrotoracoscòpica (consistent en intervenir sense grans incisions i sense separar les costelles des de fora del cos i visualitzant el camp quirúrgic amb una càmera especial d'alta definició)". 

Sant Pau ja ha emprat aquesta tecnologia en més de 50 casos i el rendiment diagnòstic obtingut és del 75%-80% davant del 20%-30% de la broncoscòpia convencional. Per tant, aquests percentatges del 75%-80% van totalment en línia amb l'envidència científica publicada fins avui (1). "El nòdul pulmonar perifèric és un repte per al pneumòleg intervencionista i disposar d'aquesta tècnica ha obert un camí important en les possibilitats diagnòstiques, fins i tot en nòduls inferiors a 1 cm".  

A més, optimitza l’abordatge terapèutic ja que permet el marcatge del nòdul pulmonar abans de la seva resecció, especialment en nòduls no palpables i/o mitjançant tècniques quirúrgiques mínimament invasives (2). Els experts destaquen aquests beneficis perquè els nòduls pulmonars són una de les manifestacions del càncer de pulmó i la seva detecció i diagnòstic pot permetre el tractament en estadis inicials. Un altre objectiu clau de la broncoscòpia per navegació electromagnètica és reduir el percentatge de pacients que arriba a un tractament quirúrgic o radioteràpic sense un diagnòstic previ, que actualment oscil·la entre el 10% i el 15%. 

L’abordatge dels nòduls pulmonars perifèrics a Sant Pau és multidisciplinari, amb l’estreta col·laboració de la Unitat de Broncoscòpia i Pneumologia Intervencionista amb la resta de Serveis i professionals implicats en el diagnòstic i tractament del càncer de pulmó: Anatomia Patològica, Anestesiologia, Cirurgia Toràcica, Infermeria, Medicina Nuclear, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiodiagnòstic, …

Un pas més en la lluita contra el càncer de pulmó

La gran majoria dels nòduls pulmonars perifèrics es detecten arran d’un gran ventall de proves diagnòstiques o preoperatòries que es fan per motius molt diversos. La Dra. Pajares posa alguns exemples: “un pacient que arriba a l’hospital amb una contusió toràcica i a qui se li fa un TC de Tòrax; un pacient en un estudi d’una patologia respiratòria; un pacient que consulta per una tos de mesos d’evolució... De vegades, també en proves preoperatòries es pot objectivar una lesió pulmonar que dona lloc a la sol·licitud d’un TC de Tòrax que confirma la presència d’una lesió pulmonar sospitosa”.

Per aquestes raons, els experts destaquen la importància de la prevenció primària i de la detecció precoç: més del 70% dels càncers de pulmó es detecten en una fase avançada o molt avançada sense possibilitat de tractament quirúrgic. D’acord amb les estadístiques del Global Cancer Observatory (Globocan), en la població general el càncer de pulmó va ser la principal causa de mort, amb el 18,0% (1,8 milions de defuncions), xifra que equival quasi a 1 de cada 5 morts per càncer. Per tant, l’objectiu principal s’adreça a reduir la mortalitat i a implementar estratègies de prevenció i detecció precoç.

En aquesta línia va el projecte CASSANDRA (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment), un programa que combina la prevenció primària i la detecció precoç de les malalties associades al tabaquisme. A més del càncer de pulmó, altres malalties respiratòries i no respiratòries podrien detectar-se amb aquest programa de cribratge. CASSANDRA s’està engegant amb la inclusió dels primers casos en més de 40 àrees sanitàries -entre elles Sant Pau- de 16 comunitats autònomes amb el suport de societats científiques, associacions de pacients i fundacions i que incorporarà la tomografia computaritzada de baixa dosi de radiació com a eina de cribratge combinada amb la deshabituació al tabac i la col·laboració amb Atenció Primària.

CASSANDRA està liderat, entre altres professionals, pel Dr. Juan Carlos Trujillo, director del Servei Mancomunat de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Sant Pau i Hospital del Mar. “Amb la detecció precoç podríem detectar un major nombre de pacients amb càncer de pulmó en fase inicial, podent oferir un tractament amb major garantia de cura. Molts d’aquests càncers de pulmó es manifestaran com a nòduls pulmonars que requeriran eines per al seu correcte diagnòstic, com ens ofereix la navegació bronquial electromagnètica amb el sistema ILLUMISITE”, conclou el Dr.Trujillo.

Programa Compra Pública d’Innovació en Salut

El Departament de Salut ha finançat aquest projecte a través del Programa Compra Pública d’Innovació en Salut. És, doncs, un dels 18 projectes d’innovació inclosos en aquesta iniciativa, que contempla un contracte de risc compartit amb el proveïdor i que planteja un procediment de compra pública en base als resultats mitjançant el pagament per ús amb una tarifa variable en funció del diagnòstic del pacient (si el diagnòstic confirma que cal un tractament de cirurgia o radioteràpia, el cost de la prova és inferior al cost mitjà).

El càncer de pulmó a Catalunya

El càncer de pulmó és el tercer més freqüent a Catalunya tant en els homes, com en les dones. En aquest sentit, els 5 tumors més freqüents en els homes varen ser el de pròstata (N=5.053), colorectal (N=4.163), pulmó (N=3.900), bufeta urinària (N=2.941) i tumors del sistema nerviós (N=952), el que suposa un 64,4% del total de casos diagnosticats durant l’any 2022 en homes. En dones, els 5 primers tumors més freqüents a Catalunya varen ser el de mama (N=5.497), colorectal (N=2.824), pulmó (N=1.172), cos uterí (N=923) i sistema nerviós (N=897), representant un 58,9% del total de casos diagnosticats l’any 2022 en les dones catalanes.

L’any 2022 s’ha estimat que es van produir a Catalunya 16.730 defuncions per càncer, de les quals 6.870 de dones i 9.860 d’homes. En els homes, els 5 tumors amb més nombre de defuncions a Catalunya varen ser el de pulmó (N=2.575), colorectal (N=1.337), pròstata (N=852), pàncrees (N=614) i fetge (N=561), representant el 60% del total de defuncions per càncer en homes durant l’any 2022.

En canvi, en dones, els 5 tumors amb més defuncions a Catalunya varen ser el de mama (N=1.091), colorectal (N=964), pulmó (N=871), pàncrees (N=602) i ovari (N=352), representant el 56,4% del total de defuncions per càncer en dones durant l’any 2022.

Les estimacions més recents de la supervivència relativa al càncer als 5 anys del diagnòstic mostren que les dones tenen una millor supervivència al càncer que els homes, d’un 62,7% i un 53,9%, respectivament.

Els tumors amb millor supervivència en dones són el de tiroide (93,1%) i el càncer de mama (89,0%), i en els homes són el de testicle (96,6%) i el de pròstata (91,8%). Globalment, el tumor més letal és el de pàncrees, amb una supervivència inferior al 10%. El segon i tercer tumors amb pitjor supervivència són els de bufeta biliar i vies (10,3%) i el de fetge (13,2%) en les dones, i el de pulmó (14%) i esòfag (15,3%) en els homes. Per altra banda, la supervivència del càncer de pulmó en dones (19,3%) és superior a la dels homes.

Referències bibliogràfiques

1. Folch EE, Bowling MR, Pritchett MA, Murgu SD, Nead MA, Flandes J, et al. NAVIGATE 24-Month Results: Electromagnetic Navigation Bronchoscopy for Pulmonary Lesions at 37 Centers in Europe and the United States. J Thorac Oncol. 2022 Apr;17(4):519-531.

2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209- 49.

3. Jeong JH, Park H, Choi CM, Oh JH, Lee GD, Kim DK, et al. Preoperative electromagnetic navigation bronchoscopy-guided one-stage multiple-dye localization for resection of subsolid nodules: A single-center pilot study. Thorac Cancer. 2022 F

HOSSPAU Menu

Educación para la salud

Banner programa xerrades alzheimer

Programa Alzheimer xerrades
+
Xerrades divulgatives per a familiars de persones amb Alzheimer

Programa del cicle