Ruta de navegació

Actualitat

null Enquesta de satisfacció PLAENSA® als usuaris dels hospitals catalans en l’Atenció Urgent hospitalària

Actualitat
29/03/2023
Enquesta de satisfacció PLAENSA® als usuaris dels hospitals catalans en l’Atenció Urgent hospitalària

Segons l’enquesta de satisfacció PLAENSA® del CatSalut del 2022, a l’àrea d’Atenció Urgent Hospitalària, Sant Pau ha mantingut la bona valoració global dels usuaris, millorant la fidelitat i bona part dels ítems de les anteriors enquestes de 2019. Hem aconseguit les puntuacions més altes de Catalunya en les àrees de confort i espais (qualitat de les instal·lacions i altres elements estructurals de l’entorn en què es presta el Servei) i en l’apartat de comunicació i informació (permís per informar els acompanyants).

 

Sant Pau: els resultats de PLAENSA@ 2021

La valoració global i la fidelitat del servei d’Atenció Especialitzada Ambulatòria van continuar augmentant des del 2014 fins al 2021, amb uns resultats per sobre del global de Catalunya.

El tracte de tots els col·lectius professionals, la informació, escolta i comprensió, van tenir les valoracions més altes, així com les explicacions dels especialistes i el temps d’espera amb un 92,4%.

Respecte a l’Atenció Hospitalària d’Aguts, la valoració global es va situar en un 8,8 sobre 10, augmentant progressivament des del 2015 per sobre de la mitjana de Catalunya i la fidelitat amb un 98,8% amb el mateix comportament creixent. Els ítems més ben valorats, el tracte dels professionals i la informació i comunicació

 

Sobre Plaensa

Per al sistema de qualitat d’una organització sanitària és bàsic obtenir informació sobre les preferències i expectatives de les persones a qui van destinats els serveis, sobre què es considera rellevant en cada moment i sobre com canvien aquestes preferències i expectatives, amb l’objectiu general focalitzar l’organització cap a les seves necessitats. En aquest sentit, la mesura i la quantificació de la satisfacció dels usuaris s’ha convertit en una part important de la mesura de la qualitat dels serveis des de la perspectiva dels pacients.

Al març de l’any 2002, el CatSalut va posar en marxa el Pla d’enquestes de satisfacció d’assegurats del CatSalut (PLAENSA) amb la finalitat d’estudiar l’opinió i satisfacció de totes les persones assegurades del CatSalut de manera contínua i seguint una metodologia comuna, científicament validada i contrastada, que també permetés una avaluació comparada de resultats entre els diferents proveïdors de cada línia de servei. Aquesta aproximació havia de facilitar, així mateix, la identificació d’àrees d’excel·lència i de millora per línia de servei. A més, havia de permetre identificar i mesurar els aspectes comuns de percepció i satisfacció de les persones amb la qualitat dels serveis rebuts, i identificar, a partir dels qüestionaris utilitzats, els elements que poden influir en la satisfacció o factors predictors, de gran utilitat per al CatSalut en la seva funció de comprador de serveis, permetent avançar en l’orientació de les organitzacions sanitàries a les necessitats i expectatives de la ciutadania i l’atenció centrada en la persona i basada en valors.

 

Més informació del projecte PLAENSA©