Ruta de navegació

Organització

Cos Facultatiu - Organització
Cos Facultatiu
Organització

El Cos Facultatiu de l’Hospital s’estructura en diversos tipus d’organismes i està regit per un reglament aprovat pel Patronat de la FGS.

Organismes representatius

Els organismes representatius del Cos Facultatiu de l’Hospital estan formats per els següents grups i comissions:

Assemblea General del Cos Facultatiu                                                                  

Integrada per la totalitat dels membres numeraris i associats (amb veu però sense vot) del Cos Facultatiu. És l’estructura de màxim nivell per la presa de decisions.

Consell Directiu del Cos Facultatiu       

El Consell Directiu és el màxim organisme representatiu del Cos Facultatiu.

Junta de Delegats             

La Junta de Delegats és un òrgan assessor del Consell Directiu del Cos Facultatiu. Està formada pels facultatius representants dels diferents serveis.

Comissions                                                       

Independentment de les comissions o comitès que es puguin crear en el futur, hi ha en l’actualitat dos tipus de comissions del Cos Facultatiu:

Representatives:  són òrgans de treball destinats a exercir, per delegació, les missions que li encomani el Cos Facultatiu. Són la Comissió de Credencials i la Comissió Deontològica.

Institucionals: formades per les comissions o els organismes gestors de Docència, Recerca, la Comissió Mixta de l’Hospital amb la Universitat Autònoma de Barcelona. També per aquelles comissions assistencials d’obligat compliment, i garants de la qualitat, com ara el Comitè Ètic d’Investigació Clínica, el Comitè d’Ètica Assistencial i les Comissions integrades en el Programa de Qualitat. 

 

Organismes assessors

Junta de Delegats

El Consell Directiu del Cos Facultatiu és assessorat, entre d’altres, per la Junta de Delegats. Les seves funcions comprenen l’assessorament en les qüestions que el Consell Directiu cregui oportunes i són l’òrgan portaveu dels facultatius dels serveis en les seves opinions i suggeriments, a més d’informar als facultatius del Servei que representa.

Funcionament

La Junta de Delegats es reunirà quan sigui convocada pel Consell Directiu del Cos Facultatiu o sigui sol·licitada per al menys un 25% dels seus components.

Es podrà demanar als serveis que substitueixen als delegats que faltin sense causa justificada a les reunions.

Mecanismes d’elecció

Els facultatius de cada servei escolliran per votació interna un delegat. El resultat de la votació serà remès al Consell Directiu. La convocatòria de la votació serà feta pel Consell Directiu del Cos Facultatiu. Els càrrecs tindran una durada de dos anys.