Ruta de navegació

Cos Facultatiu

Foto presentació Cos Facultatiu
Cos Facultatiu
Cos Facultatiu
Està composat per tots el metges que formen part de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El seu òrgan de representació és el Consell Directiu del Cos Facultatiu, (CDCF).

El Cos Facultatiu és l’òrgan de l’Hospital que vetlla i garanteix el seu bon funcionament, escoltant i atenent les necessitats dels facultatius, ajudant i aportant opinions enfocades sempre al benefici de la Institució i dels seus pacients. El seu objectiu es assolir el nivell màxim de qualitat assistencial i resultats clínics, amb la docència i la recerca alineades, treballant en màxim consens amb la direcció de l’Hospital.

Història

El Cos Facultatiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és l’òrgan que té cura del professionalisme dels metges en la Institució. Aquest òrgan es va constituir en els orígens de l’Hospital, a l’Edat Mitjana, per garantir l’autonomia dels facultatius i de la seva activitat davant la Molt Il·lustre Administració de l’Hospital de la Santa Creu, formada en aquells moments pel Consell de Cent de la Ciutat de Barcelona (actual Ajuntament) i el Capítol de la Catedral de Barcelona, compost pels canonges de la Catedral. 

Membres

El Cos Facultatiu està conformat per els següents grups de membres:

Numeraris

Són titulats superiors contractats que duen a terme funcions assistencials, docents i/o de recerca a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, (FGSHSCSP) i que formen part de la plantilla permanent dels facultatius del centre.

Cadascun dels membres del Cos Facultatiu exerceix la màxima responsabilitat en lesfuncions assistencials, docents i de recerca que tingui assignades a l’Hospital.

Associats

Són els facultatius residents en formació i aquells facultatius que estan amb contracte temporal. Estan sotmesos al règim establert en aquest reglament: tenen veu però no vot, i no poden ocupar càrrecs executius ni representatius.

A més dels anteriors es consideren, sense veu ni vot:

Emèrits

Són els facultatius que han acabat la seva relació laboral amb la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital per jubilació, o similar, que ho han sol·licitat al Consell Directiu del Cos Facultatiui aquest ho ha aprovat.

D’honor

Poden ser designats membres d’honor del Cos Facultatiu de l’Hospital les personalitats que hom vulgui honorar sobre la base d’importants serveis prestats a la institució. Són nomenats pel CDCF, a proposta conjunta del director mèdic.