Cartera de Serveis Pediatria

Cartera de Serveis

UCI Pediàtrica

• Extractor extracorpori de CO2.
• Ventilació mecànica convencional, pressió suport i volum garantit.
• Ventilació oscil·latòria d’alta freqüència.
• Fotoafèresi extracorpòria.
• Leucoafèresi.
• Afèresi de progenitors hematopoiètics.
• Tècniques de recanvi plasmàtic.
• Hemodiafiltració i hemodialisis.
• Hipotèrmia terapèutica postaturada cardíaca amb dispositiu de  servocontrol.
• Equip de  transport extrahospitalari de pacient crític en helicòpter. Base SEM.
• Embolitzacions per radiologia intervencionista.
• Atenció multidisciplinar als pacients crítics sotmesos a trasplantament de progenitors hematopoiètics.
• Atenció multidisciplinar del nen politraumatitzat.


Neonatologia

• Programa d'hipotèrmia en el nadó asfíctic.
• Atenció domiciliària al nadó de baix pes.
• Programa d’atenció integral al gran prematur.
• Transport en helicòpter del nadó crític-SEM.
• Ventilació mecànica convencional, pressió suport i volum garantit.
• Ventilació oscil·latòria d’alta freqüència.
• Administració d’òxid nítric inhalat.
• Tècniques de depuració extrarenal. Diàlisi peritoneal. Hemodiafiltració V-V continua.
• Programa de seguiment del nounat < 1500 g.
• Programa de seguiment d’altres nens de risc. Programa de profilaxi front al VRS.


Endocrinologia

• Tractament  de diabetis
• Complicacions endocrinològiques dels pacients oncològics.
• Dislipèmies familiars.
• Patologia de creixement.
• Malalties tiroïdals.
• Trastorns de la pubertat.
• Tractament dels estats intersexuals
• Tractament dels hiperandrogenismes.
 

Cardiologia

  • Visita de valoració cardiològica d’alt rendiment.
  • Seguiment de pacients amb cardiopaties estructurals, valvulopaties, miocardiopaties, arítmies, malalties del pericardi, síndromes amb afectació cardíaca.
  • Valoració cardiològica prenatal.


Gastroenterologia

• Malaltia inflamatòria intestinal, intestí curt.
• Endoscòpia digestiva
• Proves funcionals: test urea carboni 13, test intolerància hidrats, PHmetria,  manometria anorectal, PrickTest. 


Cirurgía pediàtrica

 

 

 

Nefrologia

• Patologies nefrourològiques de diagnòstic prenatal.
• HTA.
• Esclerosi tuberosa i malaltia de Von Hippel Lindau.

 
Pneumologia

• Proves funcionals respiratòries.
• Òxid nítric exhalat.
• Fibrobroncoscòpia.
• Unitat d'estudi de patologia del son.

 

Neurologia

• Retard psicomotor, retard cognitiu, trastorns de l'espectre autista.
• Neonats d'alt risc neurològic.
• Metabolopaties tributaries de TPH.
• Distonies del moviment.
• Trastorns de la son.

 

Hemato-oncologia i TPH

• Unitat de TPH acreditada com a centre de referència del SNS (CSUR).
• TPHs , emparentats i no emparentats i de totes les fonts possibles.
• Patologia hemato-oncològica.
• Immunodeficiències.
• Metabolopaties.
•  Extraccions de medul·la òssia de donants, manipulacions de progenitors i infusions de limfòcits de donant.
• Centre de referència de pacients amb osteosarcomes i sarcomes de Ewing.
• Tractament amb MIBG en els pacients amb neuroblastoma.
• Radioteràpia.

HOSSPAU Menu

Contacte Pediatria

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat

Contacte Pediatria

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat