Estructura servei Pediatria

Estructura del servei

El Servei de Pediatria compta amb:

 • Unitat d’hospitalització amb 20 llits, amb una àrea diferenciada per a pacients hemato-oncològics que disposa de quatre càmeres per trasplantament de progenitors hematopoiètics, àrea d’esbarjo per a nens i una altra per a  adolescents,  i un Hospital de Dia amb vuit boxes. Ambdós espais estan ubicats a la planta D-2.
 • Servei d’urgències amb 13 boxes, amb accés directe des de l’heliport, situat al seu sostre i un ampli espai de desencotxament d’ambulàncies. Està situat, com la UCIP i la UCINN, a la planta -1, a on es troben totes les àrees de crítics, les Urgències generals, les sales de parts, els quiròfans i el Servei de Radiodiagnòstic
 • Unitat de cures intensives pediàtriques amb sis boxes individuals, un d’ells amb doble entrada i equipada per a pacients immunodeprimits.
 • Unitat de neonatologia amb 17 boxes, contigua a la UCIP, amb dos espais diferenciats per nadons crítics i semicrítics.
 • Àrea de consultes externes, ubicada a la segona planta del bloc A.

 

Unitat d'Hospitalització

Equip humà

 • Directora de la Unitat de hospitalització i Hospital de Dia: Dra. Nuria Pardo García.
 • Directora de la Unitat d’hematologia, oncologia i TPH: Dra. Isabel Badell Serra.
 • Metgesses adjuntes: Dra. Gloria Fraga, Dra. Montserrat Torrent i Dra. Luisa Sisinni.
 • Tres metges residents de Pediatria.

El Servei de Pediatria del’Hospital de Sant Pau compta amb dues àrees diferenciades, que es complementen per donar resposta a totes les necessitats d’atenció als nens el centre:

Hospitalització convencional

És el concepte de hospitalització completa, 24h, per aquells pacients que precisen vigilància, atenció i/o tractament específic. Els pacients resten hospitalitzats per requeriments de la patologia que pateixen o el tractament que han de seguir.

Hospital de Dia

L’activitat de l’Hospital de Dia de Pediatria (HDP) és complementària a la d’hospitalització amb doble finalitat, per una banda s’optimitzen els recursos al disminuir dies d’hospitalització convencional permetent donar l’alta als pacients per continuar l’assistència i/o tractament en règim de l’Hospital de Dia, i paral·lelament millorar el grau de satisfacció familiar de l’assistència efectuada al no caldre l’hospitalització.

Activitats específiques per especialitats de l’Hospital de Dia

 • Els pacients amb patologia hemato-oncològica habitualment requereixen tractaments prolongats, quimioteràpia, transfusions d’hemoderivats i controls analítics així com valoració clínica freqüent, per això l’opció del seguiment en l’Hospital de Dia és còmoda i segura.
 • L’existència de l’HDP permet comptar amb un programa de cirurgia major ambulatòria, en el que els pacients acudeixen a primera hora del matí el mateix dia de la intervenció, i posteriorment, després de la recuperació, per la tarda tornen al seu domicili, evitant l’hospitalització en la mesura del possible.
 • A l’Hospital de Dia existeixen, a més, agendes específiques de:
  • Neumologia: Dra. Patricia Febles.
  • Neonatologia: Dra. Esther López i Dra. Gemma Ginovart.
  • Gastroenterologia: Dra. Jocelyn Betancourt.
  • Endocrinologia: Dra. Gemma Carreras.
  • Neurologia: Dra. Eulalia Turón.
 • Així mateix, l’HDP acull les sessions del Comitè de genodermatosis i del Comitè de malformacions vasculars, ambdós comitès es reuneixen un cop al mes per visitar als pacients citats prèviament i gestionar amb agilitat les exploracions necessàries o instaurar tractaments.

L’HDP actua de pont entre l’assistència en els CAP i en l’Hospital, per aquelles patologies problema, que requereixen una avaluació inicial no urgent però si prioritària i especialitzada, de la que es pot derivar un tractament, seguiment posterior o hospitalització.

Horari :   8h a 17h de dilluns a dijous - 8h a 14h els divendres.

 

Unitat Hematooncològica i Trasplantament de progenitors-hematopoètics

L’activitat de la Unitat es desenvolupa a les consultes externes (CCEE), l’àrea d’hospitalització, les càmeres de trasplantament i l’Hospital de Dia.

 • Directora de la Unitat de hemato-oncologia i TPH: Dra. Isabel Badell.
 • Directora de Hospitalització i Hospital de Dia: Dra. Nuria Pardo.
 • Metgesses adjuntes: Dra. Montserrat Torent i Dra. Luisa Sisinni.

 

Unitat de Neonatologia

Ubicació física i estructura

La Unitat de neonatologia està ubicada a la planta -1, mòdul C, al costat de la UCI Pediàtrica i propera a la sala de parts i el quiròfan obstètric.

S’accedeix des del vestíbul principal de l’Hospital mitjançant dos ascensors públics que es troben en el mòdul C, seguint la senyalització “UCI Pediàtrica i Neonatologia”.

La Unitat de neonatologia té capacitat per atendre 17 nadons acabats de néixer en espais diferenciats. 10 llocs de crítics, dos d’ells separats en un box de doble funcionalitat (aïllament/quiròfan) i set llocs de cures intermitges.

Definició. Cures i prestacions

La Unitat de Neonatologia del’Hospital de Sant Pau és una Unitat de Nivell Assistencial III-A segons la classificació per nivells del serveis hospitalaris d’atenció obstètrica i neonatal del Protocol d’assistència al part i al puerperi i d’atenció al nadó, del Departament de Salut de la Generalitat.

Els centres d'atenció materno infantil de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) es segmenten segons territoris i cinc nivells d'atenció a la complexitat (de menor a major atenció a la complexitat: nivells I, II-A, II-B, III-A i III-B ). Per tant, la Unitat de neonatologia de l'Hospital de Sant Pau té una cartera de serveis molt àmplia. Disposa de personal i equipament per a proporcionar suport vital continu i cures adequades a nadons de risc extrem. Presta atenció a tot tipus de nounats dins dels límits de viabilitat, amb les úniques limitacions de la cirurgia cardíaca, laserteràpia per a la retinopatia del prematur i oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO). I és centre de referència per a unitats neonatals de nivell inferior.

Es presta atenció al nadó en tot el procés assistencial des del naixement fins a l'alta. La Unitat disposa d'un programa de cures centrades en el desenvolupament i la família, i protecció i promoció de la lactància materna. És una unitat oberta als pares 24 hores al dia i set dies a la setmana, que són encoratjats a participar en les cures dels seus nadons, facilitant la cura mètode cangur (pell amb pell).

Els nounats sans i aquells nounats de 35-37 setmanes d'edat gestacional fisiològicament estables es mantenen hospitalitzats amb les seves mares i s'atenen a la sala obstètrica (D2).

Les principals línies de caràcter assistencial són les següents:

 • Reanimació neonatal bàsica i avançada.
 • Exploració del nadó sa.
 • Cures estandarditzades del nadó sa.
 • Cribratge metabòlic i auditiu.
 • Educació sanitària de les famílies dels nounats sans.
 • Observació de nens de risc sense separació dels seus pares.
 • Neonatologia centrada en la família.
 • Ventilació mecànica convencional, pressió suport i volum garantit.
 • Ventilació oscil·latòria d'alta freqüència.
 • Suport ventilatori no invasiu: BiPAP i CPAP.
 • Administració de surfactant exogen.
 • Administració d'òxid nítric inhalat.
 • Control del medi ambient tèrmic.
 • Hipotèrmia terapèutica.
 • Monitorització de funció cerebral per electroencefalografia ampliada (EEGa)
 • Drenatge toràcic.
 • Drenatge peritoneal.
 • Nutrició parenteral.
 •  Alimentació dels RN de molt baix pes (<1500 g) exclusivament amb llet humana (llet banc).
 • Transfusió d'hemoderivats.
 • Exanguinotransfusió.
 • Tècniques de depuració extrarenal. Diàlisi peritoneal. Hemodiafiltració VV contínua.
 • Cateterització de vies venoses centrals.
 • Atenció de la patologia del nounat a terme.
 • Atenció de la patologia del nadó preterme.
 • Tècnica de cures inspirada en les cures centrades en el desenvolupament.
 • Cribratge de la retinopatia de la prematuritat.
 • Cirurgia/anestèsia neonatal.
 • Transport neonatal (equip de transport pediàtric en helicòpter de la base SEM-Sant Pau, conjuntament amb professionals de UCIP).
 • Programa d'assistència domiciliària.
 • Programa de seguiment del nadó <1500g.
 • Programa de seguiment d'altres nens de risc.
 • Programa de profilaxi enfront del VRS.
 • Protecció i promoció de la lactància materna.

Serveis assistencials de suport

 • Personal de suport per a la promoció de la lactància materna (dues infermeres consultores IBCLC).
 • Psicòlegs clínics incorporats a la UCIN i en els programes de seguiment dels RN.
 • Especialistes en valoració funcional visual del nadó (ONCE).
 • Terapeuta ocupacional amb experiència neonatal.
 • Detecció de nadons d'alt risc social i provisió de serveis socials.
 • Servei de Farmàcia amb farmacèutic disponible per a consulta les 24 hores del dia.
 • Controls microbiològics protocol·litzats per la UMI (Unitat Malalties infeccioses).
 • Disponibilitat de radiologia bàsica (equip portàtil de Rx i ecografia) en la pròpia Unitat i de tècniques d'imatge avançada amb interpretació ràpida per radiòleg especialitzat (ecografia, TC, RM).
 • Servei de neurofisiologia (EEG convencional, potencials evocats).
 • Tècniques de laboratori amb micromètodes.

Equip humà mèdic

Directora de Unitat: Dra. Gemma Ginovart.
Metgesses adjuntes: Dra. Elisenda Moliner, Dra. Mª José García i Dra. Esther López.
Equips de guàrdia compartits amb la UCIP i formats per un  metge adjunt i un metge resident de les pròpies unitats o contractat.
Metges adjunts de guàrdia: Dr. Antoni Torras, Dra. Nina González, Dra. Alex Scheibl, Dr. Camil López i Dra. Mireia Tirado.

 

Urgències pediàtriques

Estructura i ubicació física

Estan ubicades a la planta -1, on estan situades totes les Unitats de crítics, Urgències, Radiologia, Hemodinàmica, quiròfans i les sales de parts. L’accés pels vianants és per el carrer Sant Quintí i disposa d’una sala d’espera individualitzada respecte a les altres urgències de l’Hospital. En el control mèdic i d’infermeria, ubicat a l’interior de l’àrea assistencial d’urgències de pediatria, on es registra informàticament l’admissió administrativa i, en pocs minuts, el personal d’infermeria acull al nen i a la seva família per passar al box de triatge. En aquest punt es valora el nivell de la urgència segons un protocol predeterminat i es prioritza el temps de l’assistència definitiva classificant-lo en cinc nivells, entre els quals el nivell 1 representa la màxima prioritat. Els pacients que ingressen en ambulància ho fan des de un ampli pati de recepció d’ambulàncies i entren al Servei d’Urgències Pediàtriques per un accés directe al box de reanimació. Finalment, els helicòpters d’emergències que traslladen nens amb patologia crítica, aterren a l’heliport de l’Hospital situat al sostre de les urgències i baixen directament en ascensor fins al box de reanimació.

Les Urgències Pediàtriques conten amb 12 boxes i un de reanimació equipat amb tot el material d’emergències i una amplitud suficient per atendre als pacients que ingressen en estat crític. En aquests casos la radiologia simple i/o les ecografies urgents es realitzen en el propi box, en els altres, les proves radiològiques necessàries es practiquen als gabinets corresponents del Servei de Radiodiagnòstic ubicat a pocs metres.

Accessibilitat

Les Urgències Pediàtriques estan operatives 24/24h, 365 dies de l’any. Cal remarcar que la seva funció es la d’atendre els nens amb una patologia o sospita de patologia urgent i cal ser curós en no utilitzar-ho com un dispositiu d’assistència continuada. És important, per evitar sobrecàrregues innecessàries, emprar sempre que es pugui els canals ordinaris per visitar els nens que no tinguin urgències  (pediatres de capçalera, assistència primària, Sanitat respon, etc...)

Els pacients poden anar a urgències per iniciativa pròpia, sempre que els familiars o tutors creguin que està indicat, derivats per el seu pediatra o metge  de primària, o per dispositius d’emergències. En el cas de derivacions del seu pediatra habitual, aquest es posa sovint en contacte telefònic amb el pediatra de guàrdia de l’Hospital o emet un informe escrit. A posteriori, al moment de l’alta, el pacient sortirà amb un informe assistencial dirigit al seu metge capçalera. Existeix un Comitè de coordinació (COPED) entre els pediatres de primària de la zona corresponent a Sant Pau i el Servei de Pediatria que es reuneix mensualment per tal de treballar conjuntament amb l’objectiu d’oferir una assistència continuada entre els diferents esglaons del seguiment dels nens malalts. Està constituïda per diferents grups de treball, entre ells el d’urgències que vetlla per aquesta continuïtat i la unificació de protocols terapèutics, diagnòstics i de derivació.

En el cas de que el pacient sigui traslladat per dispositius d’emergències , bàsicament el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), ja sigui en ambulància o en helicòpter, el propi SEM fa una trucada per un telèfon exclusiu per alertar al personal assistencial de l’Hospital. Aquest activa als especialistes necessaris i rep al pacient en el box de reanimació o en el mateix heliport en cas de que el nen sigui traslladat en helicòpter.

Cartera de serveis

Les Urgències Pediàtriques poden atendre totes les emergències en edat pediàtrica a excepció dels grans cremats que estan centralitzats a l’Hospital Vall d’Hebron. La capacitat tecnològica de Sant Pau correspon a la  d’un hospital general de tercer nivell i està dotat de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques 24/24h que donen suport al pediatres  i cirurgians pediàtrics d’urgències.

En els casos que es requereixi un seguiment en el dies posteriors a l’alta  per els resultats de proves practicades a urgències, aquest es farà a través de l’Hospital de Dia del Servei de Pediatria en espera de poder elaborar u informe complert al seu pediatra de capçalera.

Equip humà

Metges Coordinadors: Dra. Elisabet Coca i Dra. Mireia Tirado.
Metges adjunts d’urgències: Dr. Antonio Torras, Dra. Nina González, Dr. Alex Scheibl, Dr. Carlos Goyanes, Dra. Lucía Lopez Granados i Dra. Marta Ballesta.
Un resident de pediatria i un resident de família i medicina comunitària.
Les guàrdies a urgències estan formades per un adjunt de pediatria, una adjunt de cirurgia pediàtrica  i un o dos residents. La cobertura de traumatòleg, oftalmòleg, ORL, cirurgia plàstica, radiologia, radiologia intervencionista, cirurgia toràcica, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca (en pacients en edat superior als sis anys), així com les especialitats mèdiques de cardiologia, neurologia, pneumologia i endoscòpia digestiva està coberta 24/24h pels corresponents serveis de l’Hospital. 

 

Unitat de Cures Intensives Pediàtriques

Estructura i ubicació física

Està ubicada a la planta -1, mòdul C, juxtaposada a la Unitat de neonatologia. L’accés de familiars està diferenciat del de pacients i personal i es realitza des del vestíbul principal de Sant Quintí on hi ha dos ascensors públics que, ben senyalitzats com “UCI Pediàtrica i Neonatologia” en el Mòdul C, permeten accedir-hi. L’entrada de pacients es troba en el distribuïdor de la planta -1 del mòdul C.

La Unitat de cures intensives pediàtriques consta de sis habitacions individuals, equipades amb moderna tecnologia, amb monitorització de capçalera i centralitzada. Una d’elles es una càmera d’aïllament amb doble entrada, filtres d’alta eficiència EPA i pressió positiva.

És una unitat oberta a on els pares romanen 24/24h amb els seus fills.

Dotació tecnològica de la UCIP

Control hemodinàmic:

 • Ecocardiografia.
 • Desfibril·lació. Cardioversió.
 • Marcapàs extern temporal.
 • Cateterització venosa central ecoguiada.
 • Cateterització PICC.
 • Monitorització-invasiva i no invasiva.

Control respiratori:

 • Ventilació mecànica invasiva.
 • Ventilació mecànica no invasiva.
 • Ventilació mecànica d’alta freqüència.
 • Teràpia amb òxid nítric inhalat.
 • Teràpia amb heliox.
 • Oxigenoteràpia d’alt fluxe.
 • Monitorització ventilatòria. Pulsioximetria. Capnografia.
 • Teràpia inhalatòria.
 • Nebulització continua i discontínua en VMI i en VMNI.
 • Extractor extracorpori de CO2.
 • Fibrobroncoscòpia.
 • Rentats broncoalveolars i raspallats.
 • Gasometria amb aparell propi a la unitat.

Control renal:

 • Hemodiafiltració contínua.
 • Hemodiàlisi.
 • Diàlisi peritonial.
 • Cistostomia.
 • Ecografia abdominal.
 • Biòpsies renals.

Control Hematològic / Oncològic:

 • Punció/aspiració de medul·la òssia.
 • Fotoafèresi extracorpòria.
 • Leucoafèresi.
 • Afèresi de progenitors hematopoiètics.
 • Tècniques de recanvi plasmàtic.

Control neurològic:

 • Registre continu d’EEG bicanal al monitor de capçalera.
 • Monitorització EEG completa amb electroencefalograma portàtil.
 • Polisomnografia amb monitor portàtil.
 • Monitor de funció cerebral.
 • Monitorització BIS.
 • Monitorització contínua de PIC.
 • Dispositiu d’hipotèrmia terapèutica amb servocontrol.
 • Ecografia transfontanel·lar.
 • Ecografia-doppler transcranial.

Control aparell digestiu/abdominal/nutrició:

 • Panendoscòpia digestiva.
 • Gastrostomia.
 • Monitorización de presió intraabdominal.
 • Polipeptomies.
 • Biòpsies hepàtiques. 

Recursos tecnològics de l’Hospital a l’abast de la UCIP

Sant Pau és un hospital d’alta tecnologia a la xarxa assistencial de Catalunya. Com a tal compta amb totes les especialitats mèdiques, quirúrgiques i els serveis centrals propis d’un hospital de tercer nivell alhora que està dotat de la més moderna tecnologia. La UCIP disposa d’aquest suport per oferir una assistència del més alt nivell als seus pacients en treballar en col·laboració amb els altres especialistes del centre i la tecnologia de la què disposen.

Especialitats cobertes a la UCIP

Politraumatisme:

 • Traumatisme cranial.
 • Traumatisme toràcic.
 • Traumatisme abdominal.
 • Lesions ortopèdiques.
 • Crashsyndrome.

Neurològiques:

 • Postoperats de neurocirurgia.
 • Estatus convulsiu.
 • Ictus isquèmic i hemorràgic.
 • Encefalitis infeccioses i autoimmunes.
 • Meningitis.
 • Malaltia neuromuscular.
 • Episodis aparentment letals.
 • Mort encefàlica (diagnòstic i manteniment).

Cardiologia:

 • Aturada cardíaca.
 • Insuficiència cardíaca.
 • Arítmies.
 • Pericarditis.
 • Hipertensió pulmonar.

Digestiu:

 • Postoperats de cirurgia abdominal complexa.
 • Hemorràgia digestiva.
 • Pancreatitis aguda.
 • Desnutrició greu.

Respiratori/ORL:

 • Postoperats de cirurgia toràcica i otorinolaringologia complexes.
 • Insuficiència respiratòria aguda de qualsevol etiologia.
 • Infecció respiratòria de qualsevol etiologia.
 • Tromboembolismes pulmonars.

Hematologia- Oncologia:

 • Trasplantalogènic de progenitors hematopoiètics complicat.
 • Trasplantautòleg de progenitors hematopoiètics complicat.
 • Coagulopaties.
 • Coagulació intravascular disseminada.
 • Crisi hemolítica.
 • Drepanocitosi.
 • Síndrome hemofagocítica.
 • Trombocitopènies complicades.
 • Shock hemorràgic.

Renal:

 • Postoperatori de patologia nefrourològica complicada.
 • Insuficiència renal aguda de qualsevol etiologia.
 • Síndrome hemolítica urèmica típica i atípica.
 • Crisis hipertensives.
 • Alteracions hidroelectrolítiques.

Infecciós:

 • Infeccions greus intra i extrahospitalàries de qualsevol etiologia.
 • Sèpsia. Sèpsia greu. Shock sèptic.

Altres:

 • Fallida multiorgan.
 • Lesions per immersió.
 • Sedacions per procediments (endoscòpies digestives, fibrobroncoscòpies, biòpsies renals, hepàtiques, aspirats i biòpsies de medul·la òssia, procediments d’afèresi...)
 • Intoxicacions.
 • Transport intrahospitalari.
 • Equip de  transport extrahospitalari de pacient crític en helicòpter. Base SEM.

Principals línies de caràcter assistencial

 • Genèricament vigilància i cures intensives del nen en situació crítica.
 • Postoperatori de cirurgia complexa: digestiva, toràcica, vascular, neurocirurgia, ORL.
 • Vigilància postintervenció de procediments invasius: embolitzacions de radiologia intervencionista, gastrostomies percutànies, ventriculostomies per endoscòpia etc.
 • Maneig de les patologies crítiques: sepsis, ofegaments, insuficiència respiratòria, insuficiència cardíaca, insuficiència renal, patologies neurocrítiques, metabolopaties descompensades, intoxicacions, trastorns metabòlics greus etc..
 • Hipotèrmia terapèutica postaturada cardíaca.
 • Complicacions dels pacients sotmesos a transplantament de progenitors hematopoiètics.
 • Realització de procediments invasius que requereixin sedació profunda: col·locació de catèters centrals, puncions i biòpsies de moll d’os, toracocentesis, etc..
 • Atenció multidisciplinar del nen politraumatitzat.
 • Coordinació, conjuntament amb la Unitat de neonatologia, amb el SEM per la recepció de pacients provinents d’altres centres.
 • Els metges i infermeres de la UCIP, conjuntament a la UCI NN, formen l’equip de transport en helicòpter de pacient pediàtric crític de la base SEM-Sant Pau.

Equip humà mèdic

 • Director de la Unitat: Dr. Eduard Carreras.
 • Metgesses adjuntes: Dra. Sonia Brió i Dra. Eulàlia Turón.
 • Metgessa adjunta amb dedicació compartida amb urgències: Dra. Elisabet Coca.
 • Metges adjunts de guàrdia: Dr. Antoni Torras, Dra. Nina González, Dra. Alex Scheibl, Dra. Mireia Tirado i  Dr. Camil López
 • Les guàrdies estan compartides amb la Unitat de neonatologia i estan formades per un metge adjunt i un resident de les pròpies unitats o contractats.

 

Cardiologia

Principals línies assistencials

 • Valoració cardiològica de nens i adolescents a consultes externes.
 • Visita de valoració cardiològica d’alt rendiment amb ECG i ecocardiografia. El mateix dia de la visita es realitza el ECG i la ecocardiografia. Es facilita informe de la valoració per a la família i el seu pediatra.
 • Seguiment de pacients amb cardiopaties estructurals, valvulopaties, miocardiopaties, arítmies, malalties del pericardi, síndromes amb afectació cardíaca. Es poden realitzar en el seguiment, si ho precisen, les següents proves complementaries: ECG, ecocardiografia, holter, ergometria convencional, ergometria amb consum d’oxigen, resonància magnètica cardíaca. Es valora individualment la necessitat de fer estudi genètic. Es facilita informe amb valoració actualitzada de la valoració per a la família i el seu pediatra.
 • Reconeixement cardiovascular previ a la pràctica esportiva en nens i adolescents. Visita amb qüestionari, anamnesi, exploració física i ECG en repòs. Elaboració d’informe per al club esportiu segons el model estandaritzat de la Sociedad Española de Cardiología y Cardiopatías Congénitas.
 • Valoració cardiològica prenatal. Activitat assistencial a la Unitat de medicina fetal del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Es realitza ecocardiografia fetal a totes les gestants que tenen les següents indicacions:

Indicacions maternes:

 • Antecedents familiars: cardiopatia congènita als progenitors. Fill previ amb cardiopatia congènita.
 • Malaltia metabòlica previa: diabetis tipus I, fenilcetonuria.
 • Infecció materna: parvovirus B19, rubèola, coxsackie, citomegalovirus, toxoplasma, varicel·la, lues, herpes virus, conectivopatia materna amb presencia d’anticossos Anti-Ro (SSA) i/o Anti-La (SSB).
 • Exposició a teratògens cardíacs: retinoides i vitamina A, àcid valproic, carbamazepina, fenitoína, carbonat de litio, paroxetina, warfarina, àcid retinoic.
 • Drogues: alcohol, marihuana, cocaïna.
 • Obesitat (IMC > 40). Febre > 38º al primer trimestre.

Indicacions fetals: sospita de cardiopatia fetal a l’ecografia de screening, cariotip fetal anormal, síndrome amb alta associació a cardiopatia congènita, malformació extracardíaca major, translucèncianucalaugmentada > percentil 99 entre las setmanes 11 i 14 de gestació, onda a anòmala al ductusvenòs, trastorns del ritme cardíac fetal, hidrops, hidrotòrax, polihidramnios, retard del creixement intrauterí, gestacions gemel·lars monocorials, gestacions gemel·lars per fecundació in vitro, transfusió feto-fetal, tractament amb AINES al tercer trimestre.

Activitat a la Unitat de cures intensives neonatals.

 • Valoració del RN amb sospita de cardiopatia. Derivació a centre de referència en cas de precisar intervenció cardíaca i/o estudi hemodinàmic en període neonatal.
 • Valoració del RN amb cardiopatia confirmada (no ductus dependent) de diagnòstic prenatal.
 • Valoració del RN amb arítmia. Derivació a centre de referència en cas de precisar estudi electrofisiològic en període neonatal
 • Valoració de la repercussió hemodinàmica del ductusarteriòs en el nadó de molt baix pes al néixer (<1500g) i extremadament baix pes al néixer (<1000g). Es pot realitzar cirurgia per al tancament del ductus hemodinàmicament significatiu en el cas de que el tractament mèdic no sigui efectiu.

Activitat a la Unitat de cures intensives pediàtriques

 • Valoració de la funció cardíaca, arítmies, vessament pericàrdic, tamponament cardíac, cardiopaties  estructurals, valvulopaties, miocardiopaties mitjançant les següents exploracions complementàries: ECG, ecocardiografia, holter, ergometria convencional, ergometria amb consum d’oxigen, resonància magnètica cardíaca.

 

Infectologia pediàtrica

La Dra. Elisenda Moliner, adjunta de la Unitat de neonatologia, és la responsable de la infectologia en el Servei de Pediatria.

Hospitalització

 • Programa de prevenció d’infecció nosocomial.
 • Valoració d’antibioteràpia de pacients amb patologia infecciosa complicada.

Ambulatòria

 • Detecció, tractamentiseguiment de pacients amb sospita d’infecció tuberculosa. Malalts amb sospita de infecció tuberculosa.
 • Tractament de pacients amb malaltia de Chagas en edat pediàtrica.
 • Malalties infeccioses congènites.
 • Seguiment de pacients prèviament hospitalitzats amb malalties infeccioses específiques.

 

Nefrologia pediàtrica

Línies assistencials

 • Assistència als pacients hospitalitzats amb patologia nefrourològica.
 • Interconsultes als pacients ingressats en la Unitat de cures intensives, neonatologia i urgències.
 • Consultes externes de la especialitat.
 • Interconsultes amb els Serveis d’Urologia i Nefrologia de la Fundació Puigvert.
 • Seguiment de patologies nefrourològiques de diagnòstic prenatal.
 • Estudi i seguiment de nens amb HTA: hem posat en marxa l’estudi mitjançant MAPA d’aquest pacients, en col·laboració amb la Unitat d’Hipertensió de l’Hospital.
 • Seguiment multidisciplinar (amb altes especialistes de Sant Pau i de la Fundació Puigvert) de pacients amb esclerosi tuberosa i malaltia de Von HippelLindau.
 • Avaluació de la funció renal glomerular  mitjançant la creació d’una equació d’estimació pròpia ajustada al procediment de mesura del laboratori.

 

Pneumologia i al·lergia

Principals línies assistencials

 • Diagnòstic i seguiment dels pacients en consultes externes.
 • Diagnòstic i tractament d’urticària i dermatitis atòpica.
 • Proves d’al·lèrgia cutànies.
 • Immunoteràpia específica antial·lèrgica.
 • Proves diagnòstiques i de provocació controlada en pacients amb al·lèrgia a aliments.
 • Proves funcionals respiratòries:
  • Espirometria basal i prova broncodilatadora.
  • Espirometria tras provocació bronquial inespecífica amb exercici/metacolina.
  • Pletismografia.
 • Òxid nítric exhalat.
 • Despistatge mucoviscidosis
 • Fibrobroncoscòpia.
 • Unitat d’estudi de patologia del son.

 

Neurologia

La Dra. Eulalia Turón, adjunta de la Unitat de cures intensives, és la responsable de neurologia en el Servei de Pediatria.

Hospitalització

 • Interconsulta dels pacients ingressats en la planta d’hospitalització, urgències i maternitat.
 • Seguiment de pacients amb patologia neurològica ingressats en neonatologia i UCI pediàtrica.

Ambulatòria

 • Seguiment de pacients amb:
  • Epilèpsia.
  • Cefalees.
  • Trastorns de l’aprenentatge.
  • Retard psicomotor, retard cognitiu, trastorns de l’espectre autista.
  • Nounats de alt risc neurològic.

 

Psicologia

Principals línies assistencials

 • Atenció clínica (psicodiagnòstic i terapèutica) a la població de 0 i 18 anys d’edat de l’àrea d’influència de l’Hospital.
 • Atenció ambulatòria a nens i adolescents al servei de consultes externes.
 • Atenció psicològica a l’àrea d’Hospitalització, la Unitat de cures intensives i d’urgències pediàtriques.
 • Psicooncologia.

 

Endocrinologia

Principals programes desenvolupats a l’àrea d’endocrinologia

 • Programa d’atenció al nen amb diabetis: programa ambulatori d’educació diabetològica avançada. Tractament amb infusió subcutània contínua d’insulina amb bombes des del 2002. Utilització de calculadors de bolus. Monitorització contínua amb glucosensors.
 • Programa de valoració, seguiment i tractament de la obesitat infantil i juvenil: programa d’intervenció individual o grupal, conjuntament amb la infermera educadora.
 • Protocol de detecció i seguiment de complicacions endocrinològiques dels pacients oncològics, especialment dels sotmesos a trasplantament d’òrgans hematopoiètics.
 • Protocol d’estudi i assistència del nen amb dislipèmies familiars: treball conjunt els Serveis d’Endocrinologia i de Bioquímica (Unitat de lípids). Sant Pau és centre de referència per l’estudi genètic de les hipercolesterolèmies familiars, i ha participat amb diversos assajos clínics de tractament d’aquesta malaltia hereditària.
 • Patologia de creixement: dèficit d’hormona de creixement/retard constitucional de creixement/retard de creixement intrauterí no recuperat.
 • Malalties tiroïdals: hipotiroïdisme congènit, hipo/hipertiroïdisme adquirits, carcinoma diferenciat de tiroides.
 • Valoració, seguiment i tractament dels trastorns de la pubertat: pubertat precoç, pubàrquia prematura i telàrquia prematura. Retard puberal i hipogonadismeshipo e hipogonadotròfics definitius.
 • Valoració, seguiment i tractament dels estats intersexuals: actuació conjunta amb el Servei d’Urologia Pediàtrica de la Fundació Puigvert  (Dr. Cafaratti), qui s’ocupa de la cirurgia correctora dels genitals externs i aparell urinari d’aquests pacients.
 • Valoració, seguiment i tractament dels hiperandrogenismes: hiperplàssia suprarenal congènita, hirsutisme i trastorns del cicle menstrual.

 

Cirurgia pediàtrica

L’equip de cirurgia pediàtrica cobreix la cirurgia programada, les consultes externes, la cirurgia de pacients hospitalitzats a sala, UCI o neonatologia i del Servei d’Urgències Pediàtriques. En determinades patologies actuen amb la col·laboració dels especialistes quirúrgics de l’Hospital: C. Vascular, C. Cardíaca, C. Toràcica. COT, C. General i Digestiva o C. Plàstica.

Atenen els pacients amb la cobertura de guàrdies 24/24h, tots els dies de l’any.

L’equip humà està format per:

 • Dra. Ilaria Goruppi.
 • Dra. Núria Brun Lozano.
 • Dra. Federica Bianchi.
 • Dr. Carlos Leganés Villanueva.

 

Gastroenterologia

 Activitat

 • Seguiment en consultes externes i l’Hospital de Dia dels pacients amb: malaltia inflamatòria intestinal, intestí curt, al·lèrgies alimentàries, esofagitis eosinofíliques, hepatopaties entre d’altres.
 • Proves funcionals: Test Urea Carbono 13, Test Intolerància hidrats (lactosa, fructosa, sorbitol), PHmetria, Manometria anorectal, PrickTest. 
 • Endoscòpia digestiva en conjunt amb el Servei de Digestiu d’adults.

HOSSPAU Menu

Contacte Pediatria

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat