Ruta de navegació

Perfil Contractant

Perfil del contractant

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant FGS) forma part del sector públic, essent considerada un poder adjudicador però no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), a la fundació.

El seu perfil del contractant  es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, que conté tota l’activitat contractual de la FGS, així com altra informació rellevant per al licitador.

Altres enllaços que contenen informació sobre l’activitat contractual de la FGS són; el Portal de la transparència de la FGS, Direcció General de Contractació Pública, el Registre Públic de Contractes i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

ENLLAÇOS:

 

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Servei de notificacions d’actes administratius i comunicacions per mitjans electrònics (e-NOTUM) 

Portal de la transparència de la FGS

Direcció General de Contractació Pública  

Registre Públic de Contractes

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

 

 

Informació sobre la contractació pública subvencionada

 

Fons Europeu de desenvolupament regional de la Unió Europea

 

                                                                                               


L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és l’impulsor i coordinador del projecte TIQUE, finançat per la Unió Europea i amb un pressupost total de més de 6 milions d’€, en el que hi participen 8 socis de 5 països que tenen l’objectiu de crear i validar noves solucions d’atenció integral i integrada per a persones amb insuficiència cardíaca avançada i necessitats d’atenció complexes. Les solucions han de permetre millorar els serveis d’atenció d’aquests pacients, mitjançant la tecnologia, per poder oferir respostes ràpides i personalitzades a través de l’atenció integrada.

El projecte TIQUE se centrarà en enfocaments de tractament per a pacients amb insuficiència cardíaca amb malalties cròniques coexistents, pacients fràgils o en perill de fragilitat, mitjançant la conducció d’un procés de Compra Pública Precomercial, en el que es contractaran serveis de recerca de solucions innovadores per a cobrir les necessitats dels pacients de tres regions europees molt diferents: Catalunya (Espanya), Region Vasterbotten (Suècia), Avellino (Itàlia).

TIQUE té finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 (Grant Agreement 965356) de la Unió Europea i és un projecte de Compra Pública Precomercial (PCP - Precommercial Procurement) en el que es conduirà un procés de creació, desenvolupament i validació de noves solucions amb la indústria per portar al mercat una nova generació de solucions que facilitin avançar en el tractament d’aquests pacients.

Les solucions de TIQUE donaran resposta als reptes de tres organitzacions de salut que definiran les necessitats i validaran les solucions: l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a Espanya, l’Azienda Sanitaria Locale Avellino, a Itàlia, i Vasterbotten, a Suècia. Per portar a terme el projecte es comptarà amb: la participació del sistema públic de Salut a Catalunya, a través de la Fundació Tic Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya;  dos pimes que donen suport a la coordinació del projecte, JERA Consulting del Regne Unit i VALDE Innova, a Espanya; i un soci tecnològic d’Israel, Assuta Medical Centers Ltd.

Marc europeu de malalties cròniques i multi morbiditat

Els països europeus s’enfronten a un ràpid creixement del nombre d’habitants que conviuen amb malalties cròniques i multi morbiditat, cosa que exerceix una alta pressió als sistemes de salut. Entre aquests pacients la insuficiència cardíaca és una de les malalties més prevalents i la principal causa d’ingrés hospitalari en persones de més de 65 anys. En diferents estudis europeus es conclou que el 80% de la despesa de salut es concentra en els últims 6 mesos de vida dels pacients.

El model d’atenció actual per aquest pacients implica un especialista per cada comorbiditat, l’atenció primària pel dia a dia i, amb freqüència cuidadors formals i informals. Els medicaments es tornen complexos en el seu maneig i perillosos si no es fan servir correctament. El principal problema rau en que l’atenció per aquests malalts ha d’estar ben coordinada i a vegades no és així per diverses circumstàncies.

Una de les intervencions de TIQUE és l’atenció integrada. Això vol dir que cal construir una visió integral de la persona, compartida per tot l’equip d’atenció, que serveixi per garantir una continuïtat de l’atenció del professional, adequada a cada moment de la vida del pacient. El projecte TIQUE es basa també en el fet de que quan es tracten malalties cròniques, un seguiment estricte del pacient preveu deteriorament i costos alts.

Aplicació d’eines tecnològiques en l’atenció dels pacients

Les actuals TIC permeten l’ús d’eines tecnològiques, com sensors per monitorar pacients en temps real, i es pot anar una mica més lluny fent servir la Intel·ligència Artificial (AI) o/i el big data per a prevenir crisis d’exacerbació. TIQUE també preveu fer un ús extensiu de dispositius de monitoratge, dades y algoritmes per anticipar amb èxit les necessitats d’un pacient en risc.

El projecte també vol combinar la intervenció de la comunitat amb la visó digital per a donar suport als pacients i cuidadors, donat que en general es troben en situacions personals difícils i la motivació i el suport són bàsics per un millor control de la malaltia.

Sostenibilitat del projecte i col·laboració público-privada

Finalment, TIQUE també busca impacte en l’hàbit de la sostenibilitat a llarg termini per trobar les millors solucions clíniques i percebudes pels pacients, i una millor optimització dels temps dels professionals de la salut. Aquesta és la raó per la qual les solucions de TIQUE buscaran un model de comercialització basat en la sostenibilitat i l’aportació de valor al pacient. A més, TIQUE vol explorar el disseny de la implementació del model a partir d’una col·laboració públicprivada, materialitzada en una provisió de nous serveis que es poden adoptar a escala quan es finalitzi el projecte.

Més informació sobre el  projecte TIQUE

 

 

Fons Europeu de desenvolupament regional de la Unió Europea

 

                                                                                               

                                                                                          

La innovació és un dels eixos principals de l’Estratègia Europa 2020 (EE2020) per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En el marc de l’EE2020, els Fons Europeu de Desenvolupament Regional  (FEDER) de la Unió Europea són una font de finançament per a les regions.

En l'àmbit mundial el càncer de pulmó és una de les malalties amb més incidència i amb una supervivència baixa a causa del diagnòstic dels pacients en estadis avançats de la malaltia. Actualment, la prevenció i detecció d'aquesta malaltia, la precisió diagnòstica i els diferents tractaments possibles del càncer de pulmó formen part prioritària dels programes de salut de la major part de països del món.


L'Hospital de Sant Pau proposa un nou abordatge diagnòstic a pacients amb sospita de càncer de pulmó amb tècniques mínimament invasives que millorin el rendiment diagnòstic d'aquests pacients en un model de coordinació, corresponsabilitat i compartició de risc entre l'hospital i la indústria. La incorporació de la navegació electromagnètica bronquial permetrà donar resposta a situacions clíniques no resoltes actualment i millorar el maneig dels pacients amb lesions pulmonars perifèriques que necessiten un diagnòstic precís.

La implantació d'aquest projecte, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, millorarà el rendiment i reduirà les complicacions del diagnòstic, facilitarà la presa de decisions dels professionals sanitaris que treballen en aquest àmbit, suposarà un estalvi econòmic global, i millorarà la qualitat i la seguretat del pacient.

 

 

Reforç de la capacitat de resposta a la crisis de la COVID-19  posades en marxa pel Servei Català de la Salut

 

                                                                                                               

 

Catalunya i els Estats membres s'han vist afectats d'una manera singular per les conseqüències ocasionades per la COVID-19, que ha provocat una crisi de salut pública amb un enorme impacte econòmic i social. Està sent necessari realitzar quantioses despeses no previstes per reforçar la capacitat del sistema sanitari, així com dotar el conjunt de la societat d'instruments que permetin afrontar la pandèmia. La contribució dels fons europeus és de vital importància per fer front a la situació sanitària i socioeconòmica derivada de l'impacte de la COVID-19.

 

Programa Horitzó 2020

 

                                                                                                             

 

Des de l’any 2008, la Comissió Europea dona suport a través dels seus programes de finançament de la innovació la creació de xarxes de compradors públics a nivell europeu per al foment de la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, i promou la realització de compres públiques transfrontereres.

L’Horitzó 2020, el programa de finançament de la recerca i innovació més gran de la Unió Europea per al període 2014-2020, finança en les seves convocatòries la preparació i realització de projectes de compra pública d’innovació transfrontereres.

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau participa des de 2015 en projectes europeus de compra pública d’innovació:

Primer en el marc del projecte StopandGO , el 2016 va licitar una nova aproximació al tractament dels pacients amb arrítmies que requereixen un desfibril·lador automàtic implantat que, mitjançant un contracte de serveis de risc compartit i pagament per resultats, implementa tecnologies de seguiment i monitorització remota que milloren la seguretat i confort del pacient.

Aquest projecte ha rebut diferents reconeixements a nivell internacional a la innovació en gestió com ara els Siver Economy Awards.

Actualment, lidera el grup de compradors del projecte Ritmocore que té per objecte implantar un servei de gestió integral i integrada per als pacients amb arrítmies que requereixen un marcapassos que inclou tot el cicle de vida del tractament d’aquests pacients així com el seu apoderament i la coordinació amb l’atenció primària. La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau realitza la compra dels serveis per al grup de quatre compradors del projecte que inclou l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i el Liverpool Heart and Chest Hospital.

El Projecte Ritmocore es troba finançat pel Programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 en virtut de l’acord de subvenció n. 727796.

 

 

Fons Europeu de desenvolupament regional de la Unió Europea

 

                                                                                               

                                                                                          

La innovació és un dels eixos principals de l’Estratègia Europa 2020 (EE2020) per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En el marc de l’EE2020, els Fons Europeu de Desenvolupament Regional  (FEDER) de la Unió Europea són una font de finançament per a les regions. Les actuacions finançades amb FEDER en el període 2014-2020, han de donar resposta a l’estratègia d’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) de cada regió europea. Un dels instruments de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és el Programa de Compra Pública d’Innovació de la RIS3CAT que té per objectiu fer que l’Administració pública sigui un agent actiu del sistema d’innovació català mitjançant el cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

Salut és un dels àmbits d’actuació prioritaris del Programa de Compra Pública d’Innovació de la RIS3CAT. Així, amb l’objectiu d’estimular la implantació de la compra pública d’innovació en el sector de la salut, el CatSalut, ha convocat una línia d’ajuts per als projectes de compra pública d’innovació impulsats per entitats titulars de centres pertanyents al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Resolució SLT/1913/2017).

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, és una de les entitats que, en el marc d’aquesta línia d’ajuts, realitzarà un projecte d’abordatge diagnòstic i terapèutic del càncer de pulmó en pacients no diagnosticats mitjançant la neuronavegació. Aquest projecte pretén facilitar l’estudi i seguiment dels nòduls pulmonars que actualment no es diagnostiquen per la complexitat d’obtenció de mostres del teixit pulmonar així com avançar en la recerca i investigació.

 

 

Programa de suport a la renovació tecnològica (PERT)


Amb el suport del Servei Català de la Salut

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha adquirit una sèrie d’equips de tecnologia mèdica amb el suport del Servei Català de la Salut com a beneficiari de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2021-2022.

 

Més informació:

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/financament-de-projectes/programa-renovacio-tecnologica-pert/

 

 

Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia del SNS (INVEAT) 

 

 

Projecte finançat per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència-NextGeneration EU

S’ha comunicat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau la inclusió de dues operacions per tal que puguin formar part del finançament per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)-NextGeneration EU, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a la seva Component 18 “Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut”: Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia al Sistema Nacional de Salut (C18.I1).

 

Resolució publicitat SPECT: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncementDetails.pscp?reqCode=view&cn=86700599&type=cn&anouncementId=92782153

 

Resolució publicitat TACs: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncementDetails.pscp?reqCode=view&cn=86504087&type=cn&anouncementId=92780941

 

Més informació:

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-18-renovacion-y-ampliacion-de-las-capacidades-del-sistema