Ruta de navegación

Autorització de dades

Autorització de dades
La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en endavant FGSHSCSP, amb adreça al carrer Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona , com a responsable del tractament i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, informa que com a suport a la seva tasca d’atenció assistencial, realitza diferents accions divulgatives per als seus pacients i/o familiars. Amb la finalitat de fer-li arribar aquestes accions divulgatives que poden ser del seu interès (jornades, cursos, tallers, etc.), li sol•licitem el seu correu electrònic. La base jurídica d’aquest tractament de dades és el seu propi consentiment, per aquest motiu li demanem aquesta autorització.

Contacte Proteccio Dades

Contacte
Delegat de protecció de dades
Correu electrònic: dpd@santpau.cat