Breadcrumb

El Pla d’Igualtat

El Pla d’Igualtat
 

El Pla d’Igualtat de Sant Pau és el conjunt ordenat de mesures, adoptades després d’elaborar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Aquest pla prové de la llei orgànica 3/2007.

Per implantar el Pla d’Igualtat a Sant Pau s’ha creat la Comissió d’Igualtat que està formada per quatre representants de la part social de l’empresa i quatre professionals de Sant Pau nomenats per la Direcció de l’Hospital.

Amb la implantació i desenvolupament del Pla d'Igualtat de Sant Pau es continuarà treballant pel respecte a tots aquests principis, acceptant, a més, la responsabilitat de millora de la situació present i facilitant, a la vegada, la participació de tots/es els/les professionals i la de llurs representants legals.

El primer document de treball elaborat per la Comissió d’Igualtat és la Guia d’ús igualitari  del llenguatge que es pot consultar:

La participació de totes i tots els professionals de Sant Pau és important. Podeu enviar els vostres suggeriments i/o consultes al: igualtat@santpau.cat
 

II Pla d'Igualtat 2021-2024

La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGSHSCSP) disposa, des de l’any 2010, d’un Pla d’igualtat i d’una Comissió d’Igualtat que han permès a la institució avançar en polítiques encaminades a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la conciliació de la vida personal i laboral, el foment de pràctiques per a la no-discriminació i les iniciatives encaminades a la integració de col·lectius amb dificultats.

Aquest pla, però, ha quedat obsolet en l’actual context social en què hi ha un alt consens a favor de la igualtat de gènere que exigeix més que mai que les organitzacions emprenguin actuacions per assolir-la. A més a més, els importants canvis en el marc normatiu fan necessària l’elaboració d’un nou pla d’igualtat per a l'FGSHSCSP que tindrà vigència de l’any 2021 al 2024.

El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes té com a objectiu principal integrar la igualtat d’oportunitats entre gèneres a l’organització mitjançant l'establiment d'accions correctores dels desequilibris detectats i de prevenció i impuls de mesures per garantir l’aplicació del principi d’igualtat.

Consultar II Pla d'Igualtat